Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Wellness-week van “Gelukkig, gezond & in balans”


Artikel 1: Inleidende bepaling

“Gelukkig, gezond & in balans” organiseert wellness-reizen.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Aanmelding/reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de website van “Gelukkig, gezond & in balans” (www.gelukkiggezondinbalans.nl). In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom. Zowel een mondelinge reservering, een reservering per e-mail of een boeking via de website is bindend, ook zonder de aanwezigheid van een handtekening. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt “Gelukkig, gezond & in balans” zich het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen conform artikel 8.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan “Gelukkig, gezond & in balans”

Het is minderjarige personen niet toegestaan opdrachten aan “Gelukkig, gezond & in balans” te verstrekken. Tevens is het verboden om zich te laten registreren onder een valse naam of adres.

Om uw wellness week goed voor te kunnen bereiden vragen wij bij de reizen om extra medische informatie. Deze informatie kan nodig zijn ter plaatse. Uiteraard wordt met deze informatie strikt vertrouwelijk omgegaan.

Artikel 3: Betalingen

Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele reissom per persoon moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen. Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de dag van vertrek in het bezit van “Gelukkig, gezond & in balans” zijn.

Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. “Gelukkig, gezond & in balans” behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Bij aanmeldingen binnen vier weken voor vertrek dient de gehele reissom binnen 24 uur te worden voldaan. Na ontvangst van de totale reissom ontvangt de reiziger circa een week voor vertrek de uitgewerkte reisinformatie.

De hoofdboeker is verantwoordelijk voor de verspreiding en/of beheer van de reisinformatie voor de overige deelnemers van de betreffende boeking.

Artikel 4: Reissom

Elke reis biedt een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de reissom.
Eventuele toeslagen voor afwijkende zaken zullen vooraf met de hoofdboeker worden gecommuniceerd (denk bijvoorbeeld aan een kamer alleen i.p.v. de standaard, 2 personen op 1 kamer)

“Gelukkig, gezond & in balans” behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds aan te passen, dit zal uiteraard duidelijk op de website worden aangegeven.

Het gepubliceerde arrangement op onze website is exclusief vlucht.

Artikel 5: Informatie

Elke reis vergt een goede voorbereiding en dus ook een wellness-reis. “Gelukkig, gezond & in balans” is een online reisorganisatie; alle up-to-date informatie kunt u terugvinden op onze website.
Ons advies is om altijd goed geïnformeerd op reis te gaan.

De reiziger dient bij vertrek zelf zorg te dragen voor de benodigde documenten zoals paspoort, reisbescheiden, verzekeringspapieren, etc.

Artikel 6: Reisbescheiden

U ontvangt uw uitgewerkte reisinformatie uiterlijk een week voor vertrek. Heeft u een last minute reis geboekt met vertrek binnen een week, dan zorgen we ervoor dat u na betaling de reisbescheiden zo snel mogelijk ontvangt.

Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger

De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Eventuele kosten (voor bijvoorbeeld een vlucht) zijn niet voor rekening van “Gelukkig, gezond & in balans”, maar voor van de hoofdboeker. Dit wijzigen van een deelnemer is kosteloos.

Artikel 8: Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst binnen 48 uur na boeking wordt geannuleerd, is de reiziger geen kosten verschuldigd.

De overige annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:

Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de reis: 10% van de reissom;
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis: 35% van de reissom;
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de reis: 75% van de reissom;
Bij annulering van 13 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de reis: 90% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de reis: 100% van de reissom;
Bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij “Gelukkig, gezond & in balans”. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Artikel 9: Opzegging door “Gelukkig, gezond & in balans”

“Gelukkig, gezond & in balans” heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, wegens

* aanmelding van minder dan 4 deelnemers aan de wellness-week
* gewichtige omstandigheden: onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van “Gelukkig, gezond & in balans” aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (natuurrampen, weersomstandigheden waardoor Finca Pura Vida onbereikbaar is, oorlogsperikelen etc).

Artikel 10: Wijziging door “Gelukkig, gezond & in balans”

“Gelukkig, gezond & in balans” heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens omstandigheden als nader omschreven in artikel 9. De wijziging deelt “Gelukkig, gezond & in balans” binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de hoofdboeker mee, nadat “Gelukkig, gezond & in balans” van de wijziging op de hoogte is gesteld.

In dit geval zorgt “Gelukkig, gezond & in balans” in overleg met de hoofdboeker(s) voor een andere datum of restitutie van de reeds betaalde bijdrage. Dit zal schriftelijk worden afgestemd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en overmacht

  1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 is “Gelukkig, gezond & in balans” verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 15.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is “Gelukkig, gezond & in balans” onverminderd het bepaalde in de artikelen 12, 13 en 14 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, welke maximaal de betaalde reissom zal zijn, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan “Gelukkig, gezond & in balans” is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of

    b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

    c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die “Gelukkig, gezond & in balans” of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

    Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Hulp en bijstand

“Gelukkig, gezond & in balans” is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van “Gelukkig, gezond & in balans”, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 11 is toe te rekenen. Dit alles tot maximaal de betaalde reissom.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan “Gelukkig, gezond & in balans”zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor “Gelukkig, gezond & in balans” bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 13: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

Indien “Gelukkig, gezond & in balans” jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 14: Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van “Gelukkig, gezond & in balans” ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
Hier verwijst “Gelukkig, gezond & in balans” ook o.a. naar de op de website gepubliceerde “Huisregels”

Artikel 15: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokkene crew-members. Indien u niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Mocht de klacht niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht schriftelijk of per email en binnen twee weken na de wellness week te zijn ingediend. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld worden achteraf niet in behandeling genomen.

Artikel 16: Overige bepalingen

  • De wellness week wordt u aangeboden inclusief gebruik van alle materialen en faciliteiten, tenzij specifiek aangegeven dat het anders is
  • In goed overleg kan worden afgeweken van het voorgenoemde. Dit moet echter schriftelijk worden bevestigd door beide partijen

Artikel 17: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Oosterbeek, 1 mei 2017

“Gelukkig, gezond & in balans”
namens deze: mevrouw P.A. Molenaar-Vorstenbos en mevrouw J.M. Vooren-Derham